top of page

deltagare - Hösterminen 2022

Nedanstående föreningar/organisationer deltog i Open Your Eyes To Malmö 2022. Under föreningarnas namn finns länkar vidare till mer information.

The associations/organisations that was a part of Open Your Eyes To Malmö 2022. Below the association's names you will find links to more information.

 

Allas Lika Värde Föreningen

Hemsida | Facebook | Instagram

Föreningens ändamål är: Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna; Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
The associations aim is to work for a positive development for the society within the framework of the basic democratic values; to promote that children, youth and adults through projected achievements will be integrated in the Swedish society no matter gender, transgender identity or expression, ethnical belonging, religion or other belief, disability, sexual orientation and age.

Arena 305

Hemsida | Facebook | Instagram

Arena 305 är ett musik-och kulturhus med scener, replokaler, dans- och inspelningsstudior, DJ-rum, filmteknik och café.
Vill du uppträda, arrangera, hålla en workshop, dansa, ställa ut din konst, visa film, spela in i studion eller kanske repa med bandet? Du bestämmer vad du vill göra. Vi stöttar med spetskunskaper inom musik, dans, teknik och arrangemang.

Arena 305 is a music- and culture hous with many scenes, rehearsal rooms, dans- and recording studios, DJ-rooms, movie technique and café. Do you want to perform, arrange, do a workshop, dance, exhibite your art, show a movie, record in our studio or maybe rehearse with your band? You decide what you want to do. We support with special competensces in music, dance, technique and events.
 

Bris - Barnens Rätt i Samhället
Hemsida | Facebook | Instagram

Som volontär är du en mycket viktig resurs för att vi ska nå ut med information till barn om deras rättigheter och det stöd som Bris erbjuder. Som volontär får du djupgående kunskap om barnkonventionen, du får tillgång till spetskunskap i barnrättsfrågor och du får möjlighet att påverka samhället till det bättre för barn.
Vi har många olika uppdrag att välja mellan; allt från att vara ute på skolor och informera om barnkonventionen och Bris, till att möta vuxna och informera om deras ansvar, möta politiker för att påverka och att träffa barn på olika events och informera om Bris och barns rättigheter.

As a volunteer, you are a very important resource for us to be able to reach out to children about their rights and the support Bris offers. As a volunteer, you get knowledge in-depth about the Convention ot the Rghts of the Child, you will get access to special knowledge in questions about child rights and you will get the possibility to affect the society for the better of the children. 
We have many different kind of missions to chose between; everything from going to schools to inform about the Convention and Bris, to meet adult and inform about their responsibility, meet politicians to affect and to meet children at different events and inform about Bris and children's rights.


Café Lajvet

Hemsida | Facebook | Instagram

Café Lajvet är en liten och mysig mötesplats för tjejer i åldern 15-30 år. Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där du kan fika, plugga, pyssla eller bara ta det lugnt. Kom som du är, ensam eller med en vän. Vi som bemannar Café Lajvet är kvinnor i olika åldrar som alla jobbar här ideellt. Vi stöttar och lyssnar utan att döma.

Café Lajvet is a small and cousy meeting point for girls age 15-30 years. We offer a quiet and safe environment where you can fika, study, busy oneself or just take it easy. Come as you are, alone or with a friend. The women who peoples Café Lajvet are in different ages and all do this without getting paid. We support and listen without judging.
 

Centralasiengrupperna

Hemsida | Facebook | Instagram

Centralasiengrupperna är en ideell organisation vars målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.

Centralasiengrupperna is an non-profit organisation whose goal is to promote a democratic Centralasia with a strong, active and including civil society that contributes to the respect of the human rights, ending of alienation and that social justice will be achieved.
 

Cykelfrämjandet Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram
Cykelfrämjandet är en ideell förening med över 6000 medlemmar och ett tjugotal lokalkretsar runtom i landet. 
Ett cykelvänligt samhälle är grönare, lugnare och tryggare – ett måste för att både nuvarande och framtida generationer ska få leva ett gott liv. 

Välkommen att engagera dig! Som medlem och aktiv i Cykelfrämjandet bidrar du till att: 
•    Fler barn kan cykla till skolan. 
•    Det byggs bättre och säkrare cykelvägar. 
•    Hundratals vuxna lär sig cykla varje år. 
•    Vi kan driva olika projekt som gynnar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Cykelfrämjandet is a non-profit association with over 6000 members and about 20 local circuits around the country. A cycle-friendly society is greener, calmer and safer - a must for the present and future generations so they can live a good life.
Welcome to get engaged in our work! As a member and active you contribute to:

  • That more children riding the bike to school.

  • The building of better and safer cycling-roads.

  • Hundreds of grown-ups learning to ride the bike each year.

  • That we can do more projekts that is a benefit for social, ecological and economical sustainability,

Cykling Utan Ålder

Hemsida | Facebook | Instagram

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Med anpassade lastcyklar upplever vi tillsammans staden, besöker parker och njuter av utsikten längs kusten. Idén kommer från den danska cykelkulturen där ingen oavsett ålder ska gå miste om friheten som cykeln erbjuder. Vi finns idag i över 50 länder och i Sverige i upp emot 40 kommuner och söker ständigt nya volontärer.
Cykling utan ålder is a non-profit project where bicycle-pilots togheter with the city's retirement homes helps the elder to come out on bicycle-tours and gets the possibility to feel the wind in their hair. With customized cargo bike we experience the city together, visits parks and enjoy the view along the coast. The idea comes from the Danish bicycle-culture where no one irrespective of age should miss out on the freedom the bicycle offers. We are represented in over 50 countries today and in Sweden we are represented in 40 municipalities and are always looking for new volunteers.
 

Drivhuset Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram | Boka rådgivning/Book Counseling

Drivhuset på Malmö universitet finns till för att hjälpa studenter som vill starta ett projekt, förening eller en affärsidé. Vi håller även event och nätverksmingel för studenter som är intresserade av entreprenörskap och företagande.

Allt är kostnadsfritt för studenter. Vi finns på entréplan i Niagara huset och vi hjälper till med coachning från någon av våra 4 coacher om hur man ska gå tillväga för att starta en verksamhet. 

Drivhuset at Malmö university is available for students that wants to start a project, association or have a business idea. We also arrange events and mingle for networking for students that are interested in entrepreunership. 
Everything is free of charge for students. You can find us at the entrance in Niagara and we also help you with coaching from one of our 4 coaches about how you create a project, association or abusiness. 

 

Dyslexiförbundet i Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram

Förbundet har till uppgift att sprida information och verka för ökad kunskap och förståelse för funktionshindren läs- och skrivsvårigheter  / dyslexi och matematiksvårigheter / dyskalkyli både bland sina medlemmar och ute i samhället.
The alliance's mission are to distribute information and act for increased knowledge and understanding for the functional disability read- and write difficulties / dyscalculia both among our members and in the society. 

Erikshjälpen Malmö och Åkarp 

Hemsida | Facebook | Instagram
Erikshjälpen Second Hand är en second hand-rörelse med ett 60-tal butiker runt om i Sverige samt Norge som ger intäkter till barnrättsarbetet. I butikerna skapas arbetstillfällen och möjligheter för människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden till personlig utveckling. Cirka 2 000 volontärer engagerar sig i verksamheten som även bidrar till en bättre miljö.

Erikshjälpen Second Hand is a second hand-movement with approximately 60 shops all over Sweden and Norway that generate earning for the children's rights work. Working opportunitys is created in the shops and a possibility for human beings outside of the ordinary labour market to personal development. Approximately 2 000 volunteers are engaged in the activities that also contributes to a better environment.
 

Festmesteriet 

Hemsida | Facebook | Instagram  
Vi är en ideell förening som står för studentlivet på Malmö universitet genom vår studentpub. Vi erbjuder pubkvällar varje onsdag och fredag samt håller aktiviteter för våra medlemmar. Förutom gott sällskap får våra medlemmar även nyttig erfarenhet i att styra en pub.

We are a non-profit association that is responsible for the studentlife at Malmö university through our studentpup. We offer pub-nights every Wednesday and Friday and arrange activities for our members. Beside nice company our members also get useful experiences in running a pub. 

Folkuniversitetet

Hemsida | Facebook | Instagram
Folkuniversitetet bedriver folkbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Samarbeten med föreningar och grupper är en viktig del i vår verksamhet. Hos oss kan du få hjälp och stöttning med studiecirklar, folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Folkuniversitetet conducts adult education all over Sweden. Our idea is that through knowledge and creative give people conditions for a richer life. Collaboration with associations and groups are an important part in our activities. At our place you can get help and support with study circles, adult education activities and cultural events.
 

Föreningen Värnet

Facebook 
Vi är en förening, från 1934, med och för personer med fuktionsutmaningar, pensionärer och ungdomar.
Vi gillar att spela bowling, göra utflykter och åka på läger
Vi fikar gärna och spela bingo. Vi är väldigt sociala.
För att kunna vara med på alla våra aktiviteter, så behöver du registrera dig som huvudmedlem. 
We are an association, started 1934, with and for persons with function-challenges, pensioners and youth. 

We love to play bowling, do excursions and go to camps. We love to take coffee break and play bingo. We are very social.
To be able to participate in all our activities, you need to register as a main member.

 

GAK Enighet 

Hemsida | Facebook | Instagram
 

Humanisterna Syd 

Hemsida | Facebook | Instagram

Humanisterna arbetar för ett sekulärt och demokratiskt samhälle, där åsiktsfrihet, tankefrihet och yttrandefrihet respekteras. Vi tror att förnuft, omtanke och ansvar banar väg för en bättre värld.
Humanisterna works for a secular and democratic society, where freedom of opinion, freedom of thought and freedom of speech are respected. We believe that wits, care and responsibility make way to a better world.

Internationella Kvinnoföreningen - IKF 

Hemsida | Facebook | Instagram

IKF Malmö är en plats där alla kvinnor har en röst och en historia att dela. Vi erbjuder studiecirklar, målgrupp-specifika projekt och en inkluderande och varm miljö för just dig.

IKF Malmö erbjuder en plats för alla kvinnor, av alla nationaliteter och bakgrunder. Hos oss har alla en röst och en möjlighet att kunna växa och utvecklas i ett systerskap.
IKF Malmö is a place where every woman has a voice and a history to share. We offer study circles, target group-specific projects and an including and warm environment for you.

IKF Malmö offers a place for every woman, of every nationality and backgrounds. At our place everyone have a voice and a possibility to grow and develop in a sisterhood.


Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

Hemsida (KÖ) Hemsida (UÖ) Facebook | Instagram (KÖ) 
Instagram (UÖ)
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund ger stöd åt kvinnor och ungdomar som är eller har varit utsatta eller som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Våldsutsatta kvinnor och ungdomar kan söka stöd hos oss på vår samtalsmottagning, via telefon och chatt.

Vi erbjuder även kostnadsfri konsultation för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgrupperna samt utbildning för verksamheter som kan komma att möta våra målgrupper och som behöver mer kunskap.

Kvinnojouren Öresund and Ungdomsjouren Öresund supports women and youth that are or have been exposed or that risks being expose to violence in close relationships. Women and youth exposed to violence can find support at our reception for talks, by phone and chat. We also offer free consultation for professionals that are in contact with the target groups and education for activities in environment that can come in contact with our target groups and that needs more knowledge.

Limhamn Griffins

Hemsida | Facebook | Instagram

Limhamn Griffins är en av Sveriges äldsta amerikansk fotbollsföreningar, grundad 1988 när 2 andra föreningar i Malmö gick samman. 
Idag finns lag från och med 11 och uppåt för pojkar och flickor, män och kvinnor. Vår hemmaplan är Hästhagens Idrotssplats, som ligger väldigt centralt i Malmö. Amerikansk fotboll är en sport där alla oavsett kunnande, storlek, ålder, erfarenhet, ... hittar en plats! Kolla vår hemsida, Facebook eller Instagram och kontakta oss om du är intresserad eller har frågor!
The Limhamn Griffins are one of Sweden's oldest American football associations, founded in 1988 when two other associations in Malmö merged. Today there are teams from age 11 and up for boys and girls, men and women. Our home field is Hästhagens Idrottsplats, located very central in Malmö. American football is a sport where everyone, no matter skills, size, age, experience, ... will find a place! Check out our website, facebook or instagram and reach out if you are interested or have any questions!
 

Läkare i världen
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
I Läkare i Världen riktar vi oss främst till dem som andra ofta glömmer, såsom utsatta EU-medborgare, papperslösa eller personer som varit utsatta för människohandel till exempel. Vi hjälper och vårdar genom vår psykosociala, juridiska samt medicinska verksamhet där vi bland annat informerar om vilka rättigheter personer som söker sig till oss har och hänvisar dem till vilken hjälp de kan få från exempelvis reguljärvården.
In Läkare i Världen we direct our work primarily to the human beings that others often forget, as for example exposed EU-citizens, human beings without pappers or persons that have been exposed to trafficking. We help and take care of through our psychosocial, legal and medical activities where we for instance inform about which rights persons that contact us have and refer them to what kind of help they can get from for example the regular care.

Mablomman 
Hemsida 
Facebook | Instagram
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.


Majblomman is a non-profit children's rights organisation who works to counteract child poverty in Sweden. By distribute economical support, affect decisions and fund research we give children in Sweden the things that they are entitled to.

Malmö Esperantoförening 
Hemsida Facebook | Instagram
Malmö Esperantoförenings syfte är att informera om och använda det internationella språket Esperanto – Allas andraspråk.

Malmö Esperantoförenings purpose is to inform about and use the international language Esperanta - Everybodys second language.

 

Malmö Ideella 
Hemsida Facebook | Instagram 

Malmö Ideella är en samlande organisation för föreningar i Malmö. 
Organisationen arbetar bl.a. med uppdrag för att stärka föreningar och även stötta fler personer att engagera sig i föreningar framförallt genom verksamheterna Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD och Engagemang i Malmö.

Malmö Ideella is an unifying organisation for associations in Malmö. The organisation works among other things with missions to strenghten associations and also support more people to be engaged in associations especially through the activities Network-Activity-Participation and Dedication in Malmö.

Malmö Rugby Club 

Hemsida | Facebook | Instagram

En av Sveriges äldsta rugby-klubbar, med lag från ungdom 8 år till oldboys. Dam- och herr-lagen spelar i allsvenskan, samt Sweden 7:s series.

One of Swedens oldest rugby-clubs, with teams from youth 8 year to oldboys. The ladies- and mens-teams plays in allsvenskan and Sweden 7:s series. 

 

Malmö Sverigefinska Unga 

Hemsida | Facebook | Instagram
Vi är en ungdomsorganisation för finska/sverigefinska studenter och ungdomar i Malmö. We arrangerar sociala sammankomster, bastukvällar, spelkvällar, after work mm. Vi är också aktiva i diskussionerna kring minoritetspolitik i Malmö och samarbetar med Malmö stad och Region Skåne gällande den finska minoriteten i detta område. 

We are a youth organization for finnish / sverigefinska students and youths in Malmö. We organize social gatherings, sauna-evenings, gamenights, afterworks etc. We also actively take part in the minority politics in Malmö, and collaborate with Malmö Stad and Region Skåne in matters that concern the Finnish minority in this area.

Medborgarskolan Malmö  

Hemsida | Facebook | Instagram

Medborgarskolan är det humanistiska studieförbundet som jobbar med att omvandla intressen till kunskap. Vi anordnar kurser av olika slag, men samarbetar även med olika kulturföreningar. Medborgarskolan hjälper också dig som vill dra igång en egen studiecirkel eller anordna ett eget kulturevent. Vi kan erbjuda gratis lokaler, teknik, kursmaterial, marknadsföring, samt hjälp med ledarutbildning och administration. 

Medborgarskolan is the humanist non-formal adult education association that works with converting interest to knowledge. We arrange many different kinds of courses and we also collaborates with different kinds of cultural associations. Medborgarskolan also help people that wants to start a study circle of your own or arrange a cultural event. We can offer free premises, technique, course material, marketing and help with education for leaders and administration. 

 

Möllans Basement 

Hemsida| Instagram

Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa vidare ungdomar till jobb men samtidigt finnas tillgänglig för ungas behov.

På Möllans Basement arbetar vi med 4 viktiga områden: Kunskap, hälsa och social utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar utveckling och ekonomisk utveckling.
 

Möllans Basement is both a meeting place and a network that points at youth and young adults in Malmö. Our biggest focus is to get youth closer to a job but at the same time be there for the youngsters needs.

At Möllans Basement we work with 4 important areas: Knowledge, health and social development, human rights and equality, sustainable and economical development.

Noaks Ark Mosaik 

Hemsida | Facebook | Instagram

Noaks Ark Mosaik är en frivilligorganisation som arbetar med hivprevention, psykosocialt stöd och rådgivning samt hivtest med snabbsvar. Alla är välkomna till oss men vi prioriterar målgruppen migranter och nyanlända.


Noaks Ark Mosaik is a volunteerorganisation that works with hiv-prevention, psychosocial support and counseling and hiv-testing with quick reply. Everyone is welcome to us but we prioritizes the target group migrants and newcomers. 
 

Positiva Gruppen Syd 

Hemsida | Facebook | Instagram

Positiva Gruppen Syd är en ideell organisation med bas i Malmö som arbetar för personer som lever med eller berörs av hiv i södra Sverige.

Vi erbjuder ett nätverk byggt på kamratskap och kunskap och tillhandahåller även information & utbildning samt sociala aktiviteter.

Positiva Gruppen Syd is a non-profit organisation based in Malmö that works for persons that lives with or affects by hiv in southern Sweden.

We offer a network built on friendship and knowledge and also provides information & education and social activities.
 

RSMH Mittpunkten Malmö-Skåne

Hemsida | Facebook | Instagram


Rädda Barnen Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram
På Rädda Barnen arbetar vi för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Som volontär är du med och gör verklig skillnad för barn lokalt i ditt närområde. Oavsett om du har en timme över eller är redo för en ledarroll finns det ett engagemangsuppdrag för dig.
Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen.

At Rädda Barnen we work for every child's self-evident right to survive, develop and grupp in secure environments. 
As a volunteer, you are a part of making a real difference for children locally in your immediate area. No matter if you have an hour or are ready for a leader-role there is a mission for you.
Here and now for the future we change children's lifes - because secure children becomes secure adults. To save the children is to save the world.

Röda Korset Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram
I Malmökretsen finns cirka 400 frivilliga som är engagerade i någon av kretsens omkring 40 olika verksamheter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. 


In the Malmö district there are about 400 volunteers who are involved in one of the district's 40 different activities. The basis for our work rests entirely on voluntary efforts and people's willingness to offer their time and commitment to our business.

Sensus Studieförbund Skåne-Blekinge

Hemsida | Facebook | Instagram
Sensus verksamheter är riktade bl.a. till nyanlända, utrikesfödda föräldrar. Syftet med våra verksamheter är att hjälpa olika målgrupper att öka kunskapen inom olika områden, för att kunna komma tryggare och snabbare in i det svenska samhället och arbetsmarknaden.
Dessutom stöttar vi Sensus föreningar och personer, som vill genomföra aktiviteter inom olika områden. Vi erbjuder ledare kostnadsfri cirkeledarutbildning på olika nivåer.


Sensus activities are targeted among other things to newcomers, foreign-born parents. The aim with our activities is to help different target to increase their knowledge within various topics, to be able to have a safer and faster way into the Swedish society and labourmarket. Furthermore, we support Sensus associations and persons that wants to carry out activities within various fields. We offer leaders free circle-leader-eduacation on different levels. 
 

Spelberoendes förening 
Hemsida | Facebook | Instagram Video

Spelberoendes Förening har över 20 års erfarenhet av att förebygga och avhjälpa spelberoende. Vår hjälp riktar sig till både spelare och anhöriga och består till stora delar av självhjälpsmöten och enskilda samtal. Under dessa möten får du möjlighet att träffa andra som har varit, eller befinner sig i liknande situation som du själv.


Spelberoendes Förening has over 20 years experience of prevent and remedy gambling addiction. Our help targets both gamblers and relatives and consists of big parts of self-help-meetings and individual meetings.
During these meetings, you will get the possibility to meet others that have been or are in a similar situation as yourself.


Stiftelsen Malmö Sommargårdar 
Hemsida

Malmö Sommargårdar har varje sommar kollo för över 1600 barn från Malmö i åldrarna från 5-12 år i Höllviken och Hästveda. Vi anställer inför varje sommar c:a 160 personer till våra olika tjänster på kollo.
Föreståndare, kolloledare, aktivitetsledare, simlärare, platsansvariga till våra sommarkontor, kockar och kökspersonal. 

Every Summer, The foundation Malmö Sommargårdar has a Summer camp for over 1 600 children from Malmö in the ages 5-12 year in Höllviken and Hästved. Before every Summer we hire approximately 160 persons to our different kind of services at the camp. Manager, camp-leader, activity-leader, swim-instructor, site managers to our Summer-offices, chefs and kitchen staff.


Svenska Föreningen för Falun Dafa 
Hemsida
Falun Dafa (även kallad Falun Gong) är en Traditionell qigong‐ och meditationsmetod från Buddha‐läran. Det ingår fem enkla och kraftfulla qigong övningar, samt kultivering av ens hjärtats natur i enlighet med principerna Sanning‐Godhet och Tålamod.
Metoden har mycket goda hälsoeffekter, passar alla åldrar och är alltid avgiftsfritt.

Falun Dafa (often called Falun Gong) is a Traditional qigong- och meditation method from the Buddha theory. Included in this are five simple and powerful qigong-practices and cultivation of one's heart's nature in accordance with the principles Truth-Goodness and Patience. The method has very good health-effects, suits every age-group and are always free of charge. 


Tamam Malmö 
Hemsida | Facebook | Instagram 
Tamam är en nationell ideell ungdomsorganisation som skapar kostnadsfria aktiviteter och sociala mötesplatser i tillsammans med barn och unga. Vi driver olika projekt med fokus på barns rättigheter, antirasism och ett inkluderande föreningsliv. Just nu söker vi volontärer för läxhjälp i Malmö. 

Tamam is a national non-profit youth organisation that creates activities that are free of charge and social meeting places together with children and youth. We pursue different projects with focus on children's rights, anti-racism and a including associations-life. We are now looking for volunteers for homework help in Malmö.

TIF - Tillsammans i Förening Malmö 
Hemsida | Facebook | Instagram 
TIF Malmö är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barn och ungas deltagande i alla olika samhällsprocesser. Vi arbetar dels genom att ansvara för aktiviteter på våra verksamheter runt om i Malmö, samt genom vår projektverksamhet.
TIF Malmö is a children's rights organisation that works to strengthen children's and youth's participation in different kinds of processes in society. We work partly by being responsible for activities at our operations in Malmö and by our operational work with projects.


Trans- och Tjejjouren 
Hemsida | Facebook | Instagram
Trans- och Tjejjouren i Malmö är en ideell förening som har dessa verksamhetsområden: stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning med den övergripande målsättningen att vara en feministisk fristad och att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryckande strukturer.
Den huvudsakliga målgruppen för Trans-och Tjejjouren i Malmö är unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor i åldern 12-30 år. Alla transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor som har fyllt 18 år till och med året de fyller 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren. 
Trans- och Tjejjouren in Malmö is a non-profit association that works with this: Supporting activities, education and formation of opinion with the overriding aim to be a feminist sanctuary and to act for an equal society free from violence and oppressive structure.
The main target group for Trans- och Tjejjouren in Malmö are young persons that identifies themselves as transgender, non-binary and/or girls and women in the age group 12-30 year. Every transgender, non-binary and/or girls and women that are 18 years old up til the year they become 35 years old are welcome to become members of the group that supports these individuals.


Triple S 
Hemsida | Instagram

Triple S är en studentdriven rådgivningsgrupp som arbetar med olika organisationer mot en större integrering av hållbarhet. 
Våra aktiviteter kretsar runt målet att gör hållbarhet mer mainstream och sprida kunskap och ha ett kritiskt förhållningssätt till ämnet.
Triple S is a student-run consulting group that is working with different organizations towards a greater integration of sustainability. 
Our activities are centered around the goal of mainstreaming sustainability and spreading knowledge and a critical understanding of the topic.


Volontärbyrån
Hemsida 
Volontär i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Ideella och Volontärbyrån med syfte att hjälpa människor och ideella föreningar att hitta varandra.
Volunteer in Malmö is a collaboration between Malmö Ideella and Volontärbyrån with the purpose to help people and non-profit associations to find each other.

Öresundsquiltarna 
Hemsida | Instagram

Vi är en ideell förening som bildades 2004.

Vi syr lappteknik och textil konst.

11 gånger om året har vi medlemsmöten i Limhamns Folkets Hus stora sal där uppemot 100 medlemmar deltar.

Däremellan har vi kurser och flera olika studiecirklar.

We are a non-profit association formeed 2004.

We sew quilting technique and textile art.

11 times a year we have a meeting for members at Limhamns Folkets hus big venue where about 100 members participates.

In between we have courses and several different study circles.

tidigare deltagare - Innan 2023

Här hittar du en samling av de organisationer och föreningar som tidigare har deltagit i Open Your Eyes. Via länkarna under deras namn kan ni hitta information om deras verksamhet.

Arena 305
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Arena 305 är ett kulturhus för dom i åldrarna 15-25. Här hittar du replokaler, studior, en danssal, dj-utrustning, galleri, 2 scener och ett café.
 

Feminist Association Malmö Union Students (FAMUS)
Facebook

Fenix Miljöförening – Environmental association
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Fenix är en studentförening med miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt. Vårt mål är att skapa ett engagemang bland Malmö Högskolas studenter.
 

Food2Change
Hemsida | Facebook

Läkare i världen
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Läkare i Världen Malmö har en medicinsk och en psykosocial mottagning för papperslösa och utsatta EU-medborgare.
 

Miljöförvaltningen   – Vem är din miljöhjälte?
Video

Malmö Ideella 
Video

Malmö: Vad drömmer du om?
Hemsida | Video

Malmökretsen av Svenska Röda Korset
Hemsida | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Malmökretsen av Svenska Röda Korset är den största Rödakorskretsen i Sverige och våra verksamheter spänner över många områden för att spegla stadens dynamiska mångfald.
 

MAU, Pedagogiskt stöd
Hemsida

Mentor Sverige
Hemsida | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap.

Mind

Hemsida | Facebook | Instagram

Mind, självmordslinjen. Vi pratar med alla åldrar, allt ifrån de som har existentiella tankar till de som är självmordsnära och allt däremellan.

MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation

Hemsida | Facebook | Video

MISO är en paraplyorganisation för Malmös idrottsföreningar som arbetar för bland annat förbättring av föreningsbidragen och ett integrerat Malmö.

Nya Kompisbyrån – Projekt NKB Ung
Hemsida | Hemsida 2 | Facebook | Instagram | Video 1 | Video 2
Vi länkar samman nya och etablerade svenskar för enkla och roliga möten i vardagen. Ni lär känna varandra, övar svenska och utbyter erfarenheter.
 

RFSL Malmö
Hemsida | Facebook
RFSL Malmö håller i sociala mötesplatser och forum för bla Newcomers, Seniorer, Föräldraprojektet, Radio RFSL & studenter i Malmö. RFSL står för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
 

RSMH Mittpunkten Malmö, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Hemsida | Facebook | Instagram
I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.
 

Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö
Hemsida | Facebook

Spelberoendes förening 
Video

Studentkåren Malmö
Hemsida | Facebook | Video engelska | Video svenska

SUM – Student Union Magazine
Hemsida | Facebook | Instagram
SUM är Studerandekåren Malmös tidning. Vi söker alltid nya team-medlemmar, så om du är student på MAU och vill medverka, hör av dig!

Tamam
Video

Utrikespolitiska Föreningen i Malmö
Hemsida | Facebook

Vardagens civilkurage/Klimatprata
Hemsida | Facebook | Video

Volontär i Malmö
Hemsida
Volontär i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Ideella och Volontärbyrån med syfte att hjälpa människor och ideella föreningar att hitta varandra.

bottom of page