top of page
Bild på en banderoll med Open your eyes logga

Om Open Your Eyes to Malmö

(English below)
Vad? Open Your Eyes är en föreningsmässa som arrangeras två gånger

per år.

 

När? Vårens mässa 2023 arrangeras den 18 april kl. 10.00 – 14.00

Niagara, Malmö universitet.

Varför? Den 18 april har universitetet en temadag kring Hållbarhet och hälsa och därför har Föreningsmässan också detta fokus. Syftet är också att visa upp Malmös rika föreningsliv för studenter från när och fjärran, och visa på  möjligheter till engagemang, aktiviteter och sammanhang. För föreningarna är det en möjlighet att få nya medlemmar/ledare/volontärer/frivilliga.

För vem? Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Vill du/din förening delta? Inbjudan kommer att gå ut till organisationer som tidigare varit med, samt ytterligare föreningar/organisationer via kontakter eller sociala medier. Vill ni vara med? Skicka er intresseanmälan till info@openyoureyes.se senast den 17:e mars, med svar på dessa frågor:
- Kontaktperson under tiden före och efter (för utvärdering mm.) föreningsmässan
- Att ni har minst en person på plats under hela tiden föreningsmässan pågår.
- Vilka aktiviteter ni har som är hållbarhets- och hälsofrämjande (fysiska aktiviteter eller kurser/föreläsningar o dyl om de 2 teman).

 

Besökare behöver inte föranmäla sig.

Vi som arrangerar mässan tillsammans:

Malmö ideellas logga
Malmö universitets logga
Studentkårens logga
Misos logga
Malmö stads logga

About Open Your Eyes to Malmö

What? Open Your Eyes is an associations fair that is arranged two times a year.

When? This Spring's fair 2023 will be arranged on the 18th of April

at 10.30 – 13.30 at Niagara, Malmö University.

Why? On the 18th of april the university has a theme day about Sustainability and Health and therefore the Associations Fair will also have this focus. The purpose is also to show the students from everywhere Malmö's rich associations life, and present possibilities to commitment, activities and context. For the associations is it a possibility to get new members/leaders/volunteers.

For whom? Open Your Eyes turns to both international and Swedish students as well as any interested.

Do you/your association want to participate?
The invitation will be sent to associations/organisations that have participated earlier, and other associations/organisations through contacts or sociala medias. Do you want to participate? Send your declaration of interest to info@openyoureyes.se before the 17th of March, with answers to these questions:
- The contact person the period before and after (for evaluation etc.) the associations fair.
- That you will have at least one person present during all the time the associations fair is ongoing.
- Which activities you have that are encouraging through the sustainability and health perspective (Physical activities or courses/lectures and likewise about the themes).
 

Visitors do not need to notify in advance.

bottom of page